Mar 17

Đêm Thánh Nhạc - do Hội Thánh Tin Lành Raleigh tổ chức

Ngày 8 tháng 4 năm 2018, lúc 6:30 PM tại địa điểm:
(Hội Thánh Tin-Lành Việt-Nam Raleigh)
Nhà Thờ Mt. Vernon Baptist Church
7600 Falls of Neuse Road, Raleigh, NC 27615
(919) 649-4175
Vào cửa miễn phí.